Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Hiện là Head of Marketing Akzo Nobel Việt Nam Các tập đoàn, công ty Thầy đã làm việc: Marketing Director, Diageo Viet Nam, Phó chủ tịch ICP, XMen, Nutifood, Brand Manager, Dumex Vietnam, Unilever Vietnam ( các thương hiệu P/S, Clear, Lux, Lifebuoy )  
Designed & Developed by ThemeXpert