Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY BÙI QUANG VĨNH

THẦY BÙI QUANG VĨNH

NCS Ts.University of South Australia, MBA, CFVG, BA, Hanoi National Economic University, Marketing Giảng dạy, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý, IMC & IC
Designed & Developed by ThemeXpert